Skip to main content Skip to search

ТРЗ и администрация на персонала

ТРЗ и Администрация на персонала

ТРЗ и Администрация на персонала

В Счетоводна къща Ес Джи Акаунтинг Сървисис ще се погрижим за администрацията на персонала. Изготвяне на заплатите и изчисляването на осигуровките, както и за изготвянето и регистрирането на трудови договори и заповеди за уволнение. Доверете се на нашия дългогодишен опит и експертиза в трудовите правоотношения.

ТРЗ и администрация на персонала 1

ТРЗ и администрация на персонала

Услугите по Труд и работна заплата (ТРЗ) и администрация на персонала са част от необходимите счетоводни услуги по време на функционирането на фирмата Ви. В тях влизат няколко дейности, свързани със законовите изисквания към работодателите при наемане на работна ръка, както и със законовите права на работниците и служителите.

Ето какви услуги по ТРЗ и администрация на персонала можем да осигурим в Ес Джи Акаунтинг Сървисис за Вас.

ТРЗ и администрация на персонала – изготвяне и регистриране на трудови договори

Когато работим по ТРЗ и администрация на персонала на Вашата фирма, ние ще Ви предоставяме:

 • Готови договори за всеки един от Вашите работници и служители, свързани с възникване или промяна на трудови правоотношения.
 • Регистриране на договорите към Националната агенция по приходите.
 • Надлежно администриране на трудови книжки по всички изисквания за ТРЗ и администрация на персонала.
 • Изготвяне на документи за работниците, които имат право на парични обезщетения или социални помощи.
 • Поддържане на лични досиета на служителите по изискванията за ТРЗ и администрация на персонала.
 • При промени в законодателството или във Вашите уговорки с работника, договорите ще бъдат своевременно коригирани.

ТРЗ и администрация на персонала – изготвяне и регистриране на заповеди за прекратяване на трудови договори

При прекратяване на трудов договор също имате нужда от адекватно управление на ТРЗ и администрация на персонала. Тук ние ще се погрижим да подготвим цялата необходима документация по всички законови изисквания. Също така се грижим за изготвянето на документи за пенсиониране на служители.

ТРЗ и администрация на персонала – изготвяне на заплати

ТРЗ и администрация на персонала 2

ТРЗ и администрация на персонала – SG Accounting Services

Изготвянето на заплати е основната част от ТРЗ и администрация на персонала. Ето какво можете да очаквате от нас:

 • Консултиране за задължителните законови минимални ставки на заплатите.
 • Прецизно обработване на всички полагаеми допълнителни възнаграждения, удръжки, болнични или отпуски.
 • Калкулиране на месечната база брутни и нетни заплати.
 • Изготвяне на ведомост и фишове за заплати по всички законови изисквания към ТРЗ и администрация на персонала.
 • В услугите по ТРЗ и администрация на персонала влиза и надлежното попълване и подаване на задължителните отчети, декларации и справки към държавните институции.

ТРЗ и администрация на персонала – изчисляване на осигуровки

В задълженията ни при воденето на ТРЗ и администрация на персонала влиза и правилното изчисляване на социалните и здравните осигуровки на всички служители, управители и собственици на фирмата. Като специалисти по ТРЗ и администрация на персонала, ще се погрижим и за създаването на платежните нареждания за плащане на осигуровките към бюджета.

ТРЗ и администрация на персонала – изчисляване на данъци по ЗДДФЛ

Като собственици и управители на фирма, Вие също имате нужда от услуги по ТРЗ и администрация на персонала. Във Вашия случай дължите данъци по Закона за данъка върху доходите на физическите лица. Ние ще се погрижим да ги изчислим прецизно, да подготвим платежните нареждания, както и да подготвим и подадем необходимите справки и данъчни декларации.

ТРЗ и администрация на персонала – консултации по КТ и КСО

Ако имате нужда от повече информация относно клаузите на Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване, можете да разчитате във всеки един момент на адекватни консултации от наша страна като ваши помощници в ТРЗ и администрация на персонала.

Разгледайте още счетоводни услуги!

ТРЗ и администрация на персонала – изготвяне и регистриране на трудови договори

ТРЗ и администрация на персонала – изготвяне и регистриране на заповеди за прекратяване на трудови договори

ТРЗ и администрация на персонала – изготвяне на заплати

ТРЗ и администрация на персонала – изчисляване на осигуровки

ТРЗ и администрация на персонала – изчисляване на данъци по ЗДДФЛ

ТРЗ и администрация на персонала – консултации по КТ и КСО